دکتر محمود آذري

دکتري علوم و مهندسي آبخيزداري

استاديار دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست

دانشگاه فردوسي مشهد

اطلاعات تماس:

استان خراسان رضوي، مشهد، ميدان آزادي، دانشگاه فردوسي مشهد، دانشکده منابع طبيعي و محيط زيست،

کد پستي ۹۱۷۷۹۴۸۹۷۴ تلفن: 38805473- 0511

پست الکترونيک:        

          آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید

Description: no image