طرح هاي تحقيقاتي

عنوان

موسسه

تاريخ تصويب

وضعيت

اثر تغییر اقلیم بر فرآیندهای هیدرولوژیکی حوزه آبخیز کارده

دانشگاه فردوسي مشهد

30/9/94

در حال انجام