دانشجويان کارشناسي ارشد تحت راهنمايي/ مشاوره :

نام دانشجو

موضوع پايان نامه

دانشگاه

سمت

شهلا توانگر

اثر تغيير اقليم بر مولفه هاي بارش و عامل فرسايندگي باران

تربيت مدرس

مشاور

زينب جنامي

ارزيابي شاخص­هاي اولويت بندي و تعيين مناطق بحراني در حوضه آبخيز قره قوم

فردوسي مشهد

راهنماي اول

مصطفي اسماعيلي

تاثير سد هاي اصلاحي بر کنترل رسوب و تغيير مرفولوژي آبراهه در شرايط کنترل شده

فردوسي مشهد

راهنماي دوم

مطهره دهقان

ارزيابي روش­هاي مختلف تصميم­گيري چند معياره به منظور تعيين مناطق مناسب جهت اجراي اقدامات حفاظت آب و خاک

فردوسي مشهد

راهنما

رضا چمني

کارايي مديريت کاربري اراضي در سازگاري با اثرات تغيير اقليم

فردوسي مشهد

راهنما

احمد عزيزي

شناسايي مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني با استفاده از داده­هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعات جغرافيايي در دشت بيرجند

دانشگاه زابل

مشاور

پويان لقايي

تاثير توسعه شهري روي كيفيت آب سطحي و رشد و توسعه پوشش گياهي حاشيه رودخانه(مطالعه موردي حوزه آبخيز كشف رود)

فردوسي مشهد

راهنما

نسیبه نژاد مقبلی

بررسی تأثیر خشکسالی بر منابع آب سطحی و زیرزمینی دشت جیرفت

فردوسي مشهد

راهنما

فرزانه ناصری

بهینه سازی مکانی اقدامات حفاظت آب و خاک با استفاده از مدل سازی هیدرولوژیکی و الگوریتم تکاملی

فردوسي مشهد

راهنما

 

دانشجويان دکتري تحت راهنمايي/ مشاوره :

نام دانشجو

موضوع رساله

دانشگاه

سمت

شريف جورابيان شوشتري

شبيه­سازي اثرات سنجه هاي سيماي سرزمين، فرآيندهاي تغيير آن ها، اقليم و کاربري اراضي بر کيفيت آب سطحي در يکي از حوزه­هاي آبخيز استان مازندران

دانشگاه ملاير

مشاور