مقالات چاپ شده در نشريات بين المللي:

1-       Mahmood Azari, Bahram Saghafian, Hamid Reza Moradi and Monireh Framarzi., Effectiveness of Soil and Water Conservation Practices Under Climate Change in the Gorganroud Basin, Iran. 2017; Clean – Soil, Air, Water, 1700288. (DOI:10.1002/clen.201700288)

2-       Shooshtari, Sharif, Shayesteh, Kamran, Gholamalifard, Mehdi, Azari, Mahmood, Roberto Serrano-Notivoli  & Juan Ignacio López-Moreno, Impacts of future land cover and climate change on the water balance in northern Iran. Hydrological Sciences Journal. 2017; 62(16):2655-73.(  DOI:10.1080/02626667.2017.1403028)

3-       Shooshtari, Sharif, Shayesteh, Kamran, Gholamalifard, Mehdi, Azari, Mahmood, & López-Moreno, J., Land cover change modelling in Hyrcanian forests, northern Iran: a landscape pattern and transformation analysis perspective. 2017. Geophysical Research Letters, ) DOI:http://dx.doi.org/10.18172/cig.3279(

4-       Mahmood Azari, Hamid Reza Moradi, Bahram Saghafian and Monireh Framarzi. Climate change impacts on stream flow and sediment yield: Case Study of   Gorganroud River Basin, North of Iran, Hydrological Sciences Journal, 2016. 61(1). 123-133. (DOI:10.1080/02626667.2014.967695)

5-       Sadeghi Sayed Hamid Reza, Mahmood Azari and Babak Ghaderi. Field evaluation of the Hillslope Erosion Model (HEM) in Iran. Biosystems Engineering, 2008. 99(2). 304-311.)DOI:10.1016/j.biosystemseng.2007.10.001(

 

مقالات چاپ شده در نشريات علمي - پژوهشي:

1.               جورابیان شوشتری؛ شریف، شایسته؛ کامران، غلامعلی فرد، مهدی؛ آذری محمود؛ خوان ایگناسیو لوپز مورنو. (1396)نقش سنجه‌های سیمای سرزمین و فرایندهای مکانی تغییر در ارزیابی کارایی مدل ژئومد (مطالعه موردی: حوضه آبخیز نکارود). جغرافیا و پایداری محیط. دوره 8. شماره 24، 63-80

2.               توانگر، شهلا ؛ مرادی، حمیدرضا ؛ مساح بوانی، علیرضا ؛ آذری، محمود (1395). پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر. مهندسی و مدیریت آبخیز.   جلد 8, شماره 4، 424-414.

3.               ابراهیمی محمدی، شیرکو، آذری، محمود و منوچهری، اسماعیل   (2016). اثرات آتش سوزی بر خصوصیات خاک، فرسایش و رژیم هیدرولوژی حوضه آبخیز دریاچه زریبار. پژوهش­های آب و خاک، شماره 2، دوره 30. 631- 618.

4.               آذري، محمود، مرادي، حميدرضا، ثقفيان بهرام و فرامرزي، منيره، ١٣92. ارزيابي اثرات هيدرولوژيكي تغيير اقليم در حوضه آبخيز گرگانرود، نشريه آب و خاک( علوم و صنايع کشاورزي), جلد 27, شماره 3, صفحات 547-537.

5.                آذري، محمود، صادقي، سيّدحميدرضا و تلوري، عبدالرسول، ١٣٨٧. تعيين مشاركت زيرحوزه هاي آبخيز جاغرق در دبي اوج و حجم رواناب به منظور اولويت بندي در كنترل سيلاب, جغرافيا و توسعه, جلد 12, شماره 2, صفحات 199-212.                              

6.                آذري محمود، سيد حميدرضا صادقي و عبدالرسول تلوري 1390. ارزيابي ­شيوه­هاي كنترل سيلاب با استفاده از تلفيق مدل­هاي HEC-HMS   و HEC-RAS در محيط GIS ، مجله علمي پژوهشي علوم و مهندسي آبخيزداري، سال پنجم(5), شماره 15، صفحات 72-69.

7.                 صادقي، سيّدحميدرضا، آذري، محمود و قادري وانگاه، بابک، ١٣٨۵.   بکارگيري، واسنجي و آناليز حساسيت مدل فرسايش دامنه (HEM) در برآورد فرسايش خاك مراتع طبيعي و دست­كاشت, پژوهشنامه علوم کشاورزي و منابع طبيعي (منابع طبيعي), شماره سال چهارم(1), صفحات 1-14.

 

مقالات ارائه شده در مجامع علمي بين المللي :

1-             Mahmood Azari, Hamid Reza Moradi, Bahram Saghafian and Monireh Framarzi. Modeling Impacts of Climate Change on Stream Flow and Sediment Yield: Implications for Adaptive Measures on Soil and Water Conservation in North of Iran,   2012 International SWAT Conference & Workshops New Delhi, India-July 16-20, 2012.

2-              Mahmood Azari, Hamid Reza Moradi, Bahram Saghafian and Monireh Framarzi. Climate Change Impacts on Weather Characteristics of Golestan National Park, The First International Conference In Environmental Crises And Solutions Kish Island, February 13-14,   2013.

 

 

مقالات ارائه شده در مجامع علمي  داخلي:

1.           نسیبه نژاد مقبلی ،   ابوالفضل مساعدی، محمود آذری، کاظم اسماعیلی، علیرضا فریدحسینی. ارزیابی خشکسالی بر اساس شاخص­های SPI و SPEI و ارتباط آن­ها با خشکسالی منبع آب زیرزمینی (مطالعه موردی: دشت جیرفت). چهاردهمین همایش ملی آبیاری و کاهش تبخیر کرمان 1396.

2.               راضیه معتمدی، محمود آذری. تحلیل خصوصیات ژئومورفیک حوزه آبخیز فریمان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی، پنجمین همایش ملی انجمن ایرانی ژئومورفولوژی، مشهد 1396.

3.               رضا چمنی، محمود آذری.‌ ارزیابی عملکرد مدل هیدرولوژی J2000 در حوزه آبخیز چهل چای، اولین همایش   ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، قاین 1395  

4.               پویان لقایی افشار، محمد تقی دستورانی،   محمود آذری و محمد فرزام.   بررسی و پایش آلودگی آب رودخانه های مجاور شهرها به فلزات سنگین ( مطالعه موردی: رودخانه فصلی کشف رود) .   اولین همایش   ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، قاین 1395.

5.               پویان لقایی افشار، محمد تقی دستورانی،   محمود آذری و محمد فرزام.   ارزیابی تاثیر کلان شهر مشهد روی کیفیت   آب رودخانه   فصلی کشف رود.   اولین همایش   ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، قاین 1395.

6.               رضا چمنی، محمود آذری.‌ معرفی مدل هیدرولوژیکی J2000 و کاربرد آن در شبیه سازی هیدرولوژی آبخیز، اولین همایش   ملی جغرافیا، محیط زیست، امنیت و گردشگری، قاین 1395 .

7.               محمود آذري. پيش بيني الگوي فصلي جريان رودخانه قره سو در اثر تغيير اقليم، نخستين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايران، (همايش ملي آب و تغييراقليم   )، مشهد 1394.

8.               احمد عزيزي، عبدالحميد دهواري و محمود آذري. تأثير جنس زمين و خاک در تعيين مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني در دشت بيرجند. نخستين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در علوم زيستي و کشاورزي. تهران 1394.  

9.               احمد عزيزي، عبدالحميد دهواري و محمود آذري.  تعيين عوامل موثر در شناسايي مناطق داراي پتانسيل آب زيرزميني با استفاده از داده هاي سنجش از دور و سيستم اطلاعاتي جغرافيايي. نخستين کنفرانس ملي دستاوردهاي نوين در علوم زيستي و کشاورزي. تهران 1394.  

10.       محمود آذري، شيرکو ابراهيمي محمدي. تعيين سهم توليد رواناب زيرحوضه ها با استفاده از مدل سازي هيدرولوژيکي , سومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران , سنندج 1393.

11.       محمود آذري، شيرکو ابراهيمي محمدي. تعيين نقش سدهاي اصلاحي در کنترل رسوب حوزه آبخيز سد تهم , سومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران , سنندج 1393.

12.        محمود آذري،  شيرکو ابراهيمي محمدي.  پيش بيني اثر تغيير اقليم بر الگوي زماني جريان رودخانه در پارک ملي گلستان , سومين همايش ملي تحقيقات منابع طبيعي ايران , سنندج 1393.

13.       شهلا توانگر، حميدرضا مرادي، عليرضا مساح بواني و محمود آذري. بررسي تغييرات دماي حداكثر و حداقل در زير حوضه گرگانرود براي دوره 2030-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ريز مقياس سازي LARS-WG   ، دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا ، کرمان 1392.

14.       شهلا توانگر، حميدرضا مرادي، عليرضا مساح بواني و محمود آذري. پيش بيني نوسان بارش در زير حوزه گرگانرود براي دوره 2039-2011 با استفاده از مدل HadCM3 و روش ريز مقياس نمايي LARS-WG، دومين كنفرانس بين المللي مدلسازي گياه، آب، خاك و هوا ، کرمان 1392.

15.       محمود آذري، حميدرضا مرادي، بهرام ثقفيان و منيره فرامرزي.  مروري بر پژوهش­هاي اثر تغيير اقليم بر منابع آب و خاک ، مقالات نهمين همايش ملّي علوم و مهندسي آبخيزداري ، يزد 1392.

16.       ابراهمي محمدي شيرکو، محمود آذري و هيرش انتظامي. بررسي نهشته هاي کواترنر دشت دهگلان جهت تعيين مناطق مستعد پخش سيلاب، اولين کنفرانس ملي سامانه­هاي سطوح آبگير باران، مشهد 1391.

17.       آذري محمود و لطفعلي آذري. ارزيابي ميزان تاثير گذاري اجراي اقدامات آبخيزداري در بهبود وضعيت اقتصادي جوامع روستايي، دومين همايش ملي توسعه پايدار روستايي ، همدان 1390.

18.       آذري محمود. معرفي مدل MUSIC و کاربرد آن در مديريت رواناب شهري ، هفتمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري ايران آبخيزداري شهري ، اصفهان 1390.

19.       آذري محمود و مهدي وفاخواه. تعيين نقش اقدامات کنترل سيلاب حوزه آبخيزشورگل در تغيير شرايط هيدرولوژيکي با استفاده از HEC-HMS ، ششمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري تعادل اکولوژيک ، مازندران- نور 1389.

20.       آذري محمود. بررسي نقش اقدامات آبخيزداري در تغيير ويژگي­هاي سيلاب حوزه آبخيز ترزنق، پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري مديريت پايدار بلاياي طبيعي ، گرگان 1388.

21.       آذري محمود. تعيين ميزان تاثير گذاري اقدامات آبخيزداري در تغيير شرايط هيدرولوژيك حوزه هاي آبخيز(مطالعه موردي: حوزه كبود گنبد)،   پنجمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري مديريت پايدار بلاياي طبيعي ، گرگان   1388.

22.       آذري محمود. ارزيابي اقدامات آبخيزداري حوزه كبود گنبد با استفاده از مدل هيدرولوژيك HEC-HMS ، چهارمين همايش ملي علوم و مهندسي آبخيزداري مديريت حوزه­هاي آبخيز ، كرج 1386.

23.       آذري محمود و حميد رضا مرادي. بررسي فرسايش و رسوب حوزه آبخيز سلطان خليل با استفاده از GIS و مدل MPSIAC ، هفتمين همايش منطقه­اي علوم كشاورزي و منابع طبيعي، تبريز، 1385.

24.       آذري محمود و علي افضلي، اولويت بندي مکاني فرسايش با استفاده از مدل EPM و GIS ، هفتمين همايش منطقه­اي علوم كشاورزي و منابع طبيعي، تبريز، 1385.

25.       آذري محمود، سيّد حميد رضا صادقي و عبد الرسول تلوري. تلفيق مدل­هاي HEC-HMS   و HEC-RAS در GIS به منظور شبيه سازي سيلاب (مطالعه موردي: حوزه جاغرق)، اولين همايش ملي مهندسي مسيل­ها، مشهد 1385.

26.       صادقي سيّد حميد رضا، محمود آذري و بابك قادري. کاربرد و ارزيابي مدلHEM  در تخمين فرسايش مراتع تالش، سومين همايش ملي فرسايش و رسوب، تهران، 1384.